Introductie


Stichting Berglinde is in april 2006 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis van natuur en landschap in Gelderland en het Duitse grensgebied. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het verrichten van veldonderzoek, het verzamelen van informatie over natuur- en landschapswaarden ten behoeve van beheer, het geven van adviezen over inrichting en beheer van nieuwe natuur en het publiceren over bovengenoemde werkterreinen. Een belangrijk middel om tot een opbouw van kennis en expertise te komen ziet stichting Berglinde in uitwisseling en samenwerking met instellingen en organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn.

Berglinde heeft twee vegetatieonderzoekers in dienst die hun kwaliteiten op het terrein van veldonderzoek en kennis van natuur en landschap ruimschoots hebben bewezen. Deze onderzoekers, Louis-Jan van den Berg en Benno te Linde, hebben een uitstekende kennis van de Nederlandse flora, inclusief de mossen, de korstmossen en de kranswieren. Ze hebben ervaring met de vegetatiekundige en floristische onderzoeksmethoden, vegetatiekartering en met de verwerking van veldgegevens door middel van computerprogramma's zoals Turboveg, Kisal en ArcView. Zij hebben een goede kennis van de Nederlandse zoogdieren, reptielen en amfibieën, vogels, paddenstoelen en insecten. Daarnaast zijn zij goede natuur-fotografen. Beiden zijn auteurs van de in 2003 verschenen 'Atlas van de Flora van Oost-Gelderland' en de eveneens in 2003 verschenen en door de Provincie Gelderland uitgegeven publicatie 'Geelsterren in Gelderland'. Daarnaast publiceren zij regelmatig in diverse vakbladen.

Naast door Stichting Berglinde geïnitieerde projecten zoals een uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van Geelsterren, een onderzoek naar de vegetatie in waterputten en een tweede onderzoeksronde voor de 'Atlas van de Flora van Oost-Gelderland', is het voor derden mogelijk van de expertise van Berglinde gebruik te maken. De vegetatieonderzoekers van Berglinde kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het karteren van graslanden in alle seizoenen. Zij hebben veel ervaring met de vegetatieve herkenning van de Nederlandse flora inclusief de grassen en de cypergrassen. Stichting Berglinde heeft o.a. opdrachten uitgevoerd voor Provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Stichting Staring Advies, Dienst Landelijk Gebied en verschillende particuliere opdrachtgevers. In 2007 is een groot onderzoeksproject afgerond in het kader van de Natura 2000 gebieden. Eventuele baten die voortkomen uit deze opdrachten worden ingezet om eigen projecten van Stichting Berglinde te financieren. Samenwerken met Berglinde is een keuze voor kwaliteit en betrokkenheid.